Lexeme Entries

Page 1 of 28, showing 50 records out of 1390 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 2304 ȼaⁿ thoⁿ 2009-09-22 2011-07-03 15:46:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.102.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.102.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.102.10c.jpg
View
View 14080 ȼi-qí-a-ȼi-ȼáⁿ thiqíathithóⁿ 2011-03-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iq/opd.01.121.04c.jpg
View
View 3329 ȼi-ní-ka-cíⁿ-ga thiníkʰashíⁿga 2009-10-10 2011-07-03 17:32:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.02d.jpg
View
View 3841 ȼu– thu– 2009-10-23 2011-07-03 18:01:46 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.03c.jpg
View
View 13058 ȼa-sá-ȼu thasáthu 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.01a.jpg
View
View 12804 ȼan-dí-cti thoⁿdíshti 2010-10-27 2012-08-20 15:57:28 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.04b.jpg
View
View 13318 ȼé-ȼaⁿ-ská-ska théthoⁿskáska 2010-12-07 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.107.03b.jpg
View
View 2311 ȼet thet 2009-09-22 2011-07-05 14:49:43 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.01d.jpg
View
View 12808 ȼáñ-ka thóⁿkʰa 2010-10-27 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.05b.jpg
View
View 13577 ȼe-tcaⁿ thechʰoⁿ 2011-01-20 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ete/opd.01.113.05a.jpg
View
View 14089 ȼi-qtáⁿ thiqtóⁿ 2011-03-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iq/opd.01.121.06c.jpg
View
View 13066 ȼa-sáñ-ga thasóⁿga 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.02a.jpg
View
View 13579 ȼé-wa-ȼá-jĭ théwatházhi 2011-01-20 2011-06-28 16:48:41 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ete/opd.01.113.05c.jpg
View
View 13068 ȼa-sĕ́-gȼe thaségthe 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.02b.jpg
View
View 13070 ȼa-sí thasí 2010-11-12 2012-08-20 16:01:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.02c.jpg
View
View 14095 ȼi-sá-da thisáda 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.121.09a.jpg
View
View 12817 ȼañ-ké thoⁿkʰé 2010-10-27 2011-08-02 13:13:50 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.08a.jpg
View
View 14098 ȼi-sá-jĭ thisázhi 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.121.09c.jpg
View
View 2323 ȼe-á-hi-a-ȼáⁿ theáhiathóⁿ 2009-09-22 2011-07-03 15:50:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.04c.jpg
View
View 13075 ȼa-ská-pi thaskápʰi 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.03b.jpg
View
View 13077 ȼa-skă thaska 2010-11-16 2012-08-20 16:06:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.03c.jpg
View
View 536 ȼaajĭ thaazhi 2009-06-02 2011-06-09 15:47:27 Mark Awakuni-Swetland View
View 3608 ȼa-kí-a-wa-há thakʰíawahá 2009-10-15 2011-07-03 15:05:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.099.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.099.04b.jpg
View
View 13595 ȼĕ́-qtci-ȼiⁿ théqchithiⁿ 2011-01-21 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ete/opd.01.113.09b.jpg
View
View 13596 ȼé-ȼu théthu 2011-01-24 2011-06-29 21:32:09 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.107.10a.jpg
View
View 13598 ȼé-ȼu-á-di te-ȼán-di théthuádi tʰethóⁿdi 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.107.10c.jpg
View
View 14110 ȼi-sí-da thisída 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.122.01c.jpg
View
View 14112 ȼi-sí-du-a thisídua 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.122.01d.jpg
View
View 13858 ȼi-ʔé aⁿ thi'é oⁿ 2011-02-16 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2icna/opd.01.117.05b.jpg
View
View 13348 ȼé-c̣n thézhn 2010-12-07 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.106.10a.jpg
View
View 13350 ȼé-hi-a-ká théhiakʰá 2010-12-08 2011-06-29 20:38:27 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.108.10b.jpg
View
View 13351 ȼé-hi-á-ȼañ-ké théhiáthoⁿkʰé 2010-12-08 2011-06-29 20:37:14 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.108.10c.jpg
View
View 13863 ȼí-ʔe gí-aⁿ thí'e gíoⁿ 2011-02-16 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2icna/opd.01.117.06a.jpg
View
View 13353 ȼé-hi-a-ka-dictaⁿ théhiakʰadishtoⁿ 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.01a.jpg
View
View 13354 ȼé-hi-a-ká-ṭa théhiakʰáta 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.01b.jpg
View
View 13356 ȼé-hi-a-ka-ṭá-taⁿ théhiakʰatátʰoⁿ 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.01c.jpg
View
View 13357 ȼé-hi-a-ké théhiakʰé 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.01d.jpg
View
View 13359 ȼé-hi-a-má théhiamá 2010-12-08 2011-06-29 20:42:23 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.02b.jpg
View
View 1842 ȼi-t'íⁿ-ze thit'íⁿze 2009-09-14 2011-07-03 17:41:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.123.03b.jpg
View
View 13106 ȼa-ṭá-ci thatáshi 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.07d.jpg
View
View 13363 ȼé-hi-a-mé théhiamé 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.03b.jpg
View
View 1844 ȼi-tcá-be thichʰábe 2009-09-14 2011-07-03 17:46:51 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.123.03c.jpg
View
View 13366 ȼé-hi-c̣nañ-ká-ce théhizhnoⁿkʰáshe 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04a.jpg
View
View 13367 ȼé-hi-c̣niñ-kĕ́-ce théhizhniⁿkʰéshe 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04b.jpg
View
View 13368 ȼé-hi-ȼaⁿ théhithoⁿ 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04c.jpg
View
View 12857 ȼa-c̣náⁿ-c̣náⁿ thazhnóⁿzhnóⁿ v.a. 2010-11-01 2011-07-15 14:01:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ac/opd.01.097.05a.jpg
View
View 13113 ȼa-ṭú-ṭu-be thatútube 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.08d.jpg
View
View 13369 ȼé-hi-ȼan-ská théhithanská 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04d.jpg
View
View 2875 ȼé te-ȼáⁿ thé tʰethóⁿ 2009-10-01 2011-07-03 17:07:19 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.10b.jpg
View
View 12860 ȼa-c̣níñ-ge thazhníⁿge 2010-11-01 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ac/opd.01.097.05c.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: