Lexeme Entries

Page 1 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 2304 ȼaⁿ thoⁿ 2009-09-22 2011-07-03 15:46:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.102.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.102.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.102.10c.jpg
View
View 3072 ce-á-hi-ȼé-ȼíⁿ sheáhithéthíⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07c.jpg
View
View 4096 cé-ȼañ-ké-gaⁿ shéthoⁿkʰégoⁿ 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.06c.jpg
View
View 5120 gá-naⁿ-ha-cté-cte gánoⁿhashtéshte 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.06a.jpg
View
View 6144 gȼe-báⁿ e-te é-ȼaⁿ-ska gthebóⁿ etʰe éthoⁿska 2010-01-20 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2e/opd.02.016.07d.jpg
View
View 7424 gí-ba-bȼíⁿ-ȼa gíbabthíⁿtha 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10c.jpg
View
View 7680 gi-á-zaⁿ giázoⁿ 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02b.jpg
View
View 8448 gi-p̣í-ṣnaⁿ gipíznoⁿ 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.04c.jpg
View
View 10752 taⁿ tʰoⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.046.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.046.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.046.08c.jpg
View
View 12032 u-á-gȼa-ba-ṭa uágthabata p. phrase 2010-07-05 2011-02-05 15:44:14 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.04d.jpg
View
View 14080 ȼi-qí-a-ȼi-ȼáⁿ thiqíathithóⁿ 2011-03-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iq/opd.01.121.04c.jpg
View
View 15360 u-í-ga-cke uígashke 2012-04-18 2012-04-18 12:13:04 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uiga/opd.03.120.09c.jpg
View
View 16640 wa-wé-gi-ȼe wawégithe 2012-07-16 2012-07-16 13:41:36 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.01a.jpg
View
View 3073 ce-á-hi-ȼé-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéthiⁿtáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07d.jpg
View
View 3329 ȼi-ní-ka-cíⁿ-ga thiníkʰashíⁿga 2009-10-10 2011-07-03 17:32:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.02d.jpg
View
View 3841 ȼu– thu– 2009-10-23 2011-07-03 18:01:46 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.03c.jpg
View
View 5121 gá-naⁿ-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ gánoⁿhathóⁿthoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.06a.jpg
View
View 7425 gí-ba-bé-bȼiⁿ gíbabébthiⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10d.jpg
View
View 7937 mú-cu-je múshuzhe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.08d.jpg
View
View 9985 uȼubaqpaȼe (?) uthubaqpathe (?) 2010-05-20 2011-02-22 19:24:48 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-%A2u/opd.03.100.09d.jpg
View
View 12033 u-á-gȼa-be uágthabe n. 2010-07-05 2011-02-05 15:47:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.04d.jpg
View
View 12545 u-ȼé ȼiñ-gé uthé thiⁿgé 2010-09-18 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.090.03d.jpg
View
View 15361 u-í-ga-cki uígashki 2012-04-18 2012-04-18 12:14:43 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uiga/opd.03.120.09c.jpg
View
View 2050 cé-hi-a-ȼáⁿ-cte shéhiathóⁿshte 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.07b.jpg
View
View 3074 ce-á-hi-ȼé-ȼiⁿ-ṭá-taⁿ sheáhithéthiⁿtátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07d.jpg
View
View 7426 gí-ba-bé-ciⁿ gíbabéshiⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.01a.jpg
View
View 7682 gi-á-ze giáze 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02c.jpg
View
View 8962 jiⁿ-ȼé zhiⁿthé 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.03b.jpg
View
View 13058 ȼa-sá-ȼu thasáthu 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.01a.jpg
View
View 14850 xú-p'ă xúpʰa v.s. 2011-05-10 2012-07-08 10:13:37 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.219.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.219.05b.jpg
View
View 15874 u-í-kaⁿ uíkʰoⁿ 2012-05-09 2012-05-09 08:16:50 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uiga/opd.03.121.06a.jpg
View
View 16386 p̣e pe 2012-05-29 2012-05-29 15:11:00 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.018.06b.jpg
View
View 1539 a-táⁿ-qti-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtithóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10a.jpg
View
View 2819 áñ-kaⁿ-ȼiⁿ-bá-jĭ óⁿkʰoⁿthiⁿbázhi 2009-10-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.08a.jpg
View
View 4355 ckáⁿ-hna shkóⁿhna 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.01c.jpg
View
View 6403 gȼá-iⁿ-ín-de gtháiⁿíⁿde 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.04d.jpg
View
View 6659 bȼe-bȼiⁿ bthebthiⁿ 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.01b.jpg
View
View 7683 gi-á-zi giázi 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02c.jpg
View
View 8195 mí-qĕ míqe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.125.03a.jpg
View
View 8963 jíⁿ-ȼe-há zhíⁿthehá 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.03b.jpg
View
View 10243 sá-sa-da sásada 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.08b.jpg
View
View 6404 gȼá-in-de gtháiⁿde 2010-01-30 2011-07-15 17:39:37 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.04d.jpg
View
View 7428 gí-ba-bé-ni gíbabéni 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.01b.jpg
View
View 7684 gi-á-zi-be giázibe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02c.jpg
View
View 7940 mú-e-ȼaⁿ-be múethoⁿbe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.09b.jpg
View
View 12036 u-a-hi-gi uahigi 2010-07-05 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.05c.jpg
View
View 12804 ȼan-dí-cti thoⁿdíshti 2010-10-27 2012-08-20 15:57:28 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.04b.jpg
View
View 1541 a-táⁿ-qti-é-gaⁿ atʰóⁿqtiégoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10c.jpg
View
View 3077 ce-á-hi-ȼé-ȼín-di sheáhithéthíⁿdi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08a.jpg
View
View 7685 gi-á-zu-be giázube 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02d.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: