mú-pu-kĕ́-qti-é-gaⁿ

mú-pu-kĕ́-qti-é-gaⁿ 
múpʰukʰéqtiégoⁿ 
Source
 
Dec 22, 2010 5:33 pm

Problems

Comments