wa-qíⁿha á-ki-ȼa-ská-bĕ

wa-qíⁿha á-ki-ȼa-ská-bĕ 
waqíⁿha ákʰithaskábe 
Source
 
May 15, 2012 12:57 pm

Problems

Comments